FOOD LAW NEWS

ไทย(Thailand)
ลำดับขั้นกฎหมาย : ระเบียบ (Regulation)
ไทย ( ทั้งหมด 18 ฉบับ )
 • ไทย : มาตรฐานน้ำดื่มบรรจุขวดของไทย , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

 • ไทย : รายชื่อเภสัชเคมีภัณฑ์ที่ห้ามมิให้นำเข้าโดยมิได้รับอนุญาต , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองสัตว์น้ำส่งออก , วันที่เผยแพร่ 17 ต.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการขอรับรองและขอใช้มาตรฐานอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 27 พ.ค. 2548

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าประมง , วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2547

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : การพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : การขอหนังสือรับรองและเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : Drug approved for use in Aquaculture and Poultry in Thailand , วันที่เผยแพร่ 28 ก.พ. 2546

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกข้าว และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกน้ำตาล กากน้ำตาล และขนมหวาน , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ขั้นตอนการส่งออกผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
 • ไทย : ระเบียบสำหรับฉลากอาหารส่งออกของไทย , วันที่เผยแพร่ 16 ต.ค. 2545

  สรุปสาระสำคัญ
ทั้งหมด 18 ฉบับ