สวัสดี

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลสถานประกอบการ


ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี


ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ


ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ (*)


แบบประเมินความพร้อม
ด้านเอกสาร

รายการเอกสาร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สหกรณ์ ราชการ กรมหรือเทียบเท่า กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน
แบบฟอร์มประเมินความพร้อมสำหรับ บริการขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหาร
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ด้รับมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการ
4. หนังสือราชการ (ระบุจุดประสงค์การยื่นขออนุญาต/สถานที่ขออนุญาตใด/ผู้รับผิดชอบ/เลขทะเบียนนิติบุคคล ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา)
5.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของส่วนราชการ
6. รายงานการประชุ ชุมกลุ่ม (ระบุวัตถุประสงค์การยืนขออนุญาต ณ สถานที่ขออนุญาตใด ใครรับผิดชอบ)
7. แผนที่ตั้งและส่งปลูกสร้างใกล้เคียง
8. แบบแปลนอาคารผลิตแสดงรูปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา
9. แปลนการกันห้อง/บริเวณ ตามมาตราส่วน
10. แปลนแสดงการติดดัง งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามมาตราส่วน
11. รายการเครื่องจักรและขนาดกำลังแรงม้า
12. กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด
13. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปน
แบบฟอร์มประเมินความพร้อมสำหรับ บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร (เลข อย.)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
2. กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด
3. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 3121
E-Mail : duiduan@nfi.or.th
คุณดุจเดือน ฮามวงศ์
โทรสาร : 02-422-8527
LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้า)

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527