บริการขอรับเลข อย.

ข้อมูลสถานประกอบการ

ชื่อภาษาไทย*
ชื่อภาษาอังกฤษ*
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน*
ที่อยู่ *
จังหวัด*
เขต/อำเภอ*
แขวง/ตำบล*
รหัสไปรษณีย์ *
ประเภทสถานประกอบการ*
สาขาที่*
รหัสสมาชิกสถาบันอาหาร (ถ้ามี)
หมายเลขโทรศัพท์*
Email *
แฟกซ์
เว็บไซต์
ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ
ชื่อ*
นามสกุล*

เลือกบริการ

แบบประเมินความพร้อมด้านเอกสาร

รายการเอกสาร บุคคล
ธรรมดา
นิติ
บุคคล
สหกรณ์ ราชการ
กรม
หรือ
เทียบเท่า
กลุ่ม
แม่บ้าน
วิสาหกิจ
ชุมชน
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการ
4. หนังสือราชการ (ระบุจุดประสงค์การยื่นขออนุญาต/สถานที่ขออนุญาตใด/ผู้รับผิดชอบ/เลขทะเบียนนิติบุคคล ลงนามโดยผู้บังคับบัญชา)
5. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งของส่วนราชการ
6. รายงานการประชุมกลุ่ม (ระบุวัตถุประสงค์การยื่นขออนุญาต ณ สถานที่ขออนุญาตใด ใครรับผิดชอบ)
7. แผนที่ตั้งและสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียง
8. แบบแปลนอาคารผลิตแสดงรูปด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย ด้านข้างขวา
9. แปลนการกั้นห้อง/บริเวณ ตามมาตราส่วน
10. แปลนแสดงการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตามมาตราส่วน
11. รายการเครื่องจักรและขนาดกำลังแรงม้า
12. กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด
13. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
2. กรรมวิธีการผลิตแต่ละชนิด
3. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด, รายการวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ามี)
ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (ข้อตกลงและเเงื่อนไข)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรม ฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร คุณดุจเดือน บุญสม
โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 3121 โทรสาร : 02-422-8527
E-Mail : dujduan@nfi.or.th LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้า)