สวัสดี

เทรนด์อาหารโลก โดย New Nutrition Business

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2557

กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Nordic)หรือภูมิภาคในยุโรปเหนือ ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ มีดัชนีความสุขติดอันดับต้นๆของโลกและยังได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์1ใน 5ของโลกโดยมีบริษัท

ข้ามชาติรายใหญ่หลายรายใช้เป็นหน่วยศึกษาวิจัย (R&D)ด้านการออกแบบเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม พลังงานสะอาดและกระจายแหล่งผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตถูกเช่นจีน เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย ยุโรปตะวันออก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะใช้เดนมาร์กเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (Nordic headquarter) ในด้านการพัฒนานวัตกรรม

ทั้ง 5 ประเทศรวมกันมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 25.86 ล้านคน โดยสวีเดนมีประชากรมากที่สุด 9.52ล้านคน รองลงมาคือ เดนมาร์ก 5.59 ล้านคน ฟินแลนด์ 5.41 ล้านคน นอร์เว 5.02 ล้านคน และไอซ์แลนด์ 0.32ล้านคน แต่หากพิจารณาความความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจจะพบว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 1,603.33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 10 ของขนาดเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมากลุ่มนอร์ดิกส์ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปไม่มากนักโดยเศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวในแดนบวก และหากพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อประชากรจะพบว่าประเทศในกลุ่มนอร์ดิกส์ติดอับดับ 10 ประเทศแรกในยุโรปที่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงสุด และติดอันดับ 20ประเทศแรกของโลกที่มีรายได้เฉลี่ยต่อประชากรสูงสุด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1


ตาราง 1 : รายได้เฉลี่ยต่อประชากร (GDP per capital) กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ส์ ปี พ.ศ. 2556


ที่มา : World Bank

การจัดลำดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก (Global Competitive Index : GCI) โดย World Economic Forum ประจ าปี ค.ศ. 2013-2014 โดยพิจารณาปัจจัยขับเคลื่อนในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Macroeconomic environment) การพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาของประชากร (Health and primary education) การพัฒนาด้านนวัตกรรม (Innovation) และประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Goods
market efficiency) ซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่จะสามารถ ดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่ม และเป็นปัจจัยที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบการก าหนดแนวทางการขยายธุรกิจร้านอาหารและการส่งออกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยไปยังกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์สามารถสรุปได้ดังนี้

- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Macroeconomic environment) กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ส์ถูกจัดลำดับประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลก (จากการจัดลำดับ 144 ประเทศ) ด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประเทศนอร์เวย์ อยู่ในอันดับ 2 ของโลกสวีเดน ลำดับ 14 ฟินแลนด์ ลำดับ 36 เดนมาร์ก ลำดับ 42 และไอซ์แลนด์ ลำดับ 118 ในขณะที่ยุโรปตะวันตกประเทศชั้นน า ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เป็นต้น ถูกจัดลำดับความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในลำดับที่ 27 , 73 และ 115 ตามลำดับดังนั้น กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ส์จึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการขยายการลงทุน

- การพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาของประชากร (Health and primary education)การพัฒนาด้านสุขภาพและการศึกษาของประชากร เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยพบว่า ประเทศฟินแลนด์ ถูกจัดล าดับให้เป็นประเทศที่มีการ

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527