สวัสดี

โมร็อกโก ตลาดใหม่ในแอฟริกาเหนือ

แชร์:
Favorite (38)

กรกฎาคม 2557

ประเทศโมร็อกโกหรือชื่ออยํางเป็นทางการวํา ราชอาณาจักรโมร็อกโก (Kingdom of Morocco) ตั้งอยูํในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาโมร็อกโกมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย

ประชากรสํวนใหญ่ของโมร็อกโกไม่ได้เป็นชนชาตินิกรอยด์หรือแอฟริกันนิโกรเหมือนกับประเทศอื่นๆ ในแอฟริกา แต่เป็นชนชาติคอเคซอยด์ซึ่งเป็นชาวอาหรับ ชาวเบอร์เบอร์ และชาวยุโรป อยํางฝรั่งเศส และสเปน เป็นต้น ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศอาศัยอยู่ในตัวเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน และช่วงอายุน้อยกวํา 25 ปี

ประเทศโมร็อกโกเป็นประเทศอิสลาม (Muslim Country) ที่มีความแตกตํางจากประเทศอิสลามอื่นตรงที่ไมํได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ Arab spring เนื่องจากโมฮัมมัดที่ 6 (Mohamed VI) กษัตริย์ของโมร็อกโก ได๎รํางรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกับภาคประชาชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนอย่างมากในระบบการปกครอง การให้อำนาจแก่ประชาชน รวมไปถึงอำนาจของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี่ธรรมนูญใหมํนี้ยังยกระดับให้เกิดความเสมอภาคทางเพศและการให้เสรีภาพเพิ่มขึ้นแก่ประชาชน

โมร็อกโกโมร็อกโกมีการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมและภาคโครงสร้างพื้นฐานตํอเนื่อง เห็นได้จากการสร้างทําเรือใหม่และการเปิดเขตการค้าเสรีที่ Tangier ซึ่งชํวยเสริมสร้างความสามารถในการแขํงขันให้แกํประเทศ โมร็อกโกต้องการที่จะขยายการผลิตพลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ใช้พลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 40 ของการใช้ไฟฟ้าของประเทศภายในปี 2563

เนื่องจากทางตอนเหนือของโมร็อกโกอยูํติดกับชํองแคบ Gibraltar ซึ่งเป็นเส้นทางขนสํงสินค้าไปยังประเทศตํางๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท าให้โมร็อกโกเหมาะสมตํอการเป็นศูนย์กลางการขนสํงและกระจายสินค้า ประกอบกับโมร็อกโกได้รับสิทธิพิเศษทาง

การค้าจากหลายประเทศจากการเป็นสมาชิกกลุํม Arab Maghreb Union (ประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ คือ อัลจีเรีย ลิเบีย โมร็อกโก มอริเตเนีย และตูนิเซีย ซึ่งล้วนตั้งอยูํในแถบแอฟริกาเหนือ) การจัดทำ FTA ในลักษณะทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา อียิปต์ตุรกีซาอุดิอาระเบีย และจอร์แดน นอกจากนั้นยังมีการจัดทำความรํวมมือด้านการค้ากับกลุํมสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ European Union Association Agreement จากสิทธิประโยชน์ตํางๆที่ได้รับจะชํวยเกื้อหนุนให้โมร็อกโกสามารถขยายการค้าไปยังตลาดเหลํานี้ได้เพิ่มขึ้น

โมร็อกโกนั้นมีความเจริญมากกวําประเทศสํวนใหญํในทวีปแอฟริกา บ้านเมืองและตึกตํางๆ ในโมร็อกโกนั้นมีความทันสมัยมาก เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสและสเปนเคยยึดครองโมร็อกโก จึงทำให้ระบอบการเมืองการปกครอง การศึกษา สาธารณสุข และการคมนาคม ถูกวางรากฐานไว้เป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจไทยที่มีศักยภาพที่จะเข้าไปลงทุนในโมร็อกโก ได้แกํ อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล เนื่องจากโมร็อกโกมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึง อุตสาหกรรมทํองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร และสปา

มารยาทในการพบปะทางธุรกิจ

ส าหรับนักธุรกิจโมร็อกโก การนัดหมายเป็นสิ่งสำคัญและควรนัดหมายลํวงหน้านานเทําที่จะทำได้ จากนั้นยืนยันการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งหรือสองวันกํอนที่จะพบกันเป็นการดีที่สุด ไมํลงตารางนัดหมายชํวงเดือนรอมฎอนเนื่องจากชาวมุสลิมจะไมํรับประทานอาหารหรือดื่มในระหวํางวันในชํวงเดือนรอมฎอน อยําลงตารางนัดหมายในชํวง 11.15 -15.00 น. ของวันศุกร์เนื่องจากบริษัทสํวนใหญํจะปิดเพื่อทำการละหมาด พยายามไปถึงสถานที่นัดหมายตรงเวลาและเตรียมตัวคอยคนอื่น

นักธุรกิจชาวโมร็อกโกที่คุ้นเคยกับการติดตํอกับบริษัทต่างชาติมักพยายามมาถึงให้ตรงต่อเวลา แม้วํามันจะคํอนข้างยากสำหรับพวกเขาซึ่งอยูํในวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากความสัมพันธ์สํวนตัว โดยทั่วไปแล้วชาวโมร็อกโกมักเปิดประตูทิ้งไว้แม้กระทั่งระหวํางการประชุม นั่นหมายถึงคุณอาจถูกขัดจังหวะระหวํางประชุมบํอยครั้ง จูํๆ คนอื่นอาจเดินเข้ามาในห้องและเริ่มบทสนทนาในเรื่องอื่น คุณอาจรํวมสนทนาไปกับเขาแตํอยําพยายามดึงการสนทนากลับมาในหัวข้อเดิมจนกวําบุคคลนั้นจะออกไปจากห้อง

ปกติการทำธุรกิจในโมร็อกโกใช้ภาษาฝรั่งเศส บางบริษัทอาจใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นควรเช็ควําในการพบปะจะต๎องใช้ภาษาใดเพื่อจะได้ทราบลํวงหน้าว่าต้องจ้างลํามหรือไมํ

การเจรจาทางธุรกิจ
บริษัทในโมร็อกโกมีความสัมพันธ์เป็นลำดับชั้นภายในบริษัท คนที่อยูํในระดับสูงสุดเป็นผู้ตัดสินใจแตํจะตัดสินใจหลังได้รับการเห็นชอบจากหมูํคณะแล้ว หากการทำธุรกิจต๎องเกี่ยวข้องกับรัฐบาล การหารือจะนานกวําปกติเนื่องจากธุรกิจต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีของหลายกระทรวง
ชาวโมร็อกโกมักต้องการความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว ไมํควรวิจารณ์คนอื่นในที่สาธารณะเป็นเรื่องสำคัญอยํางยิ่งที่ไมํควรทำให้คูํค้าทางธุรกิจชาวโมร็อกโกได้รับความอับอาย 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527