สวัสดี

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

ตุลาคม 2561

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความใส่ใจต่อการมีสุขภาพดี ความเป็นอยู่ดี และรูปร่างดี ส่งผลให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนำเรื่องการบริโภคอาหารกับสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน โดยมองว่าการบริโภคอาหารที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เป็นต้น อีกทั้งมีการมองว่า ผู้บริโภคแต่ละช่วงอายุมี ความต้องการอาหารที่แตกต่างกันตามวัย การบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอาจจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและโรคแทรกซ้อนของผู้บริโภคได้ รวมถึงแนวความคิดการบริโภคอาหารเป็นยา ส่งผลให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปี 2560 ที่ผ่านมามีมูลค่า 1.87 แสนล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการรณรงค์ของภาครัฐที่ให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มNCDs    (Non-Communicable diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  นอกจากนี้การที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีชื่อเสียง (Celebrity) ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองและ การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภครับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมีสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในสังคมเมือง ขณะที่ประชากรในท้องถิ่นห่างไกลหรือชนบทยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องนี้มากนัก ทำให้ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกจำกัดอยู่เพียงเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น อีกทั้งอาหารเพื่อสุขภาพมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอาหารทั่วไป จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนให้ตลาดเติบโตไม่สูง โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527