สวัสดี

EU ปรับวิธีการสุ่มตรวจสารตกค้าง ในอาหารสัตว์บางรายการ

แชร์:
Favorite (38)

26 กรกฎาคม 2557

EU ปรับวิธีการสุ่มตรวจสารตกค้าง ในอาหารสัตว์บางรายการ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) No 709/2014 of 20 June 2014 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the determination of the levels of dioxins and polychlorinated biphenyls ซึ่งตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 188/1 ว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสาร dioxins และ polychlorinated biphenyls ที่ตกค้างในสินค้าอาหารสัตว์ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสาร polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) และ dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) ที่ตกค้างในสินค้าอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม (Regulation (EC) No 152/2009) เพื่อให้การสุ่มตรวจสามารถตรวจดักสารดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ ป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ปริมาณสาร dioxins, และ PCBs ที่ตกค้างในอาหารสัตว์ไม่สูงเกินค่าสารตกค้างสูงสุดที่อนุโลมที่ให้มีได้ (MRLs) ตามที่กำหนดไว้

2. กฎระเบียบฉบับนี้ได้คำนึงถึงความผิดพลาดของการตรวจวิเคราะห์ตาม screening method ซึ่งไม่ควรเกิน 5% และปรับวิธีการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั่ว ทั้งสหภาพยุโรป รวมทั้งกำหนดให้ใช้วิธี gas chromatography/tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) ในการตรวจยืนยันผล (confirmatory method) เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนของค่าตกค้างสูงสุดของสาร dioxins นอกเหนือไปจากการใช้วิธี gas chromatography/high resolution mass spectrometry (GC-HRMS) ด้วย

3. การแก้ไขกฎระเบียบครั้งนี้ เป็นการกำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างและการตีความผลตรวจ (รายละเอียดตาม Chapter II) การเตรียมตัวอย่างและวิธีการตรวจหาระดับ dioxins (PCDD/PCDF) และ dioxin-like PCBs ในอาหารสัตว์ (Chapter II) และการเตรียมตัวอย่างและวิธีการตรวจ หาระดับ non-dioxin-like PCBs (Chapter III)

4. กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากวันที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527