สวัสดี

ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะ

แชร์:
Favorite (38)

15 เมษายน 2557

ไต้หวัน ประกาศแก้ไขฉลากผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะบรรจุ

                 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 องค์การอาหารและยาไต้หวัน (Taiwan Food and Drug Administration : TFDA) ประกาศแก้ไขกฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผักในภาชนะบรรจุ โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายการติดฉลากดังต่อไปนี

  1. รายละเอียดที่ต้องระบุบนฉลากแบ่งเป็น 3 กรณี

กรณี

น้ำผักและผลไม้

รายละเอียดบนฉลาก

1

> 10 %

แสดงข้อความว่า “....... % (ความที่เว้นไว้ระบุชื่อและปริมาณเป็นร้อยละของผักและผลไม้)”

2

< 10 %

แสดงข้อความว่า “……. juice content less than 10 % (ความที่เว้นไว้ระบุชื่อของผักและผลไม้) ” หรือแสดงเช่นเดียวกับกรณีที่ 1

3

ไม่มีน้ำผักและผลไม้ผสมอยู่ แต่ผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายจะกล่าวอ้างว่าเป็นเครื่องดื่มรสผักหรือผลไม้

แสดงข้อความว่า “no real fruit or vegetable juice contained”

 

  1. ขนาดตัวอักษรบนฉลาก

ปริมาตร

(มิลลิลิตร)

ความกว้างและความยาว

ของตัวอักษร(เซนติเมตร)

ต่้ากว่า 150

0.3 ขึ นไป

151 – 300

0.5 ขึ นไป

301 – 600

0.8 ขึ นไป

601 ขึ นไป

1.2 ขึ นไป

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527