สวัสดี

UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่

แชร์:
Favorite (38)

11 เมษายน 2557

UK เตรียมออกกฎระเบียบตรวจสอบเนื้อหมูฉบับใหม่

                   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 หน่วยงาน มาตรฐานอาหา ร สหราชอาณา จัก ร (Food Standards Agency : FSA) ได้ออกประกาศเพื่อ เปิดรับข้อคิดเห็นสำหรับกฎระเบียบฉบับใหม่ ที่จะ มีการระบุวิธีการตรวจสอบเนื้อหมูซึ่ง มีผลบังคับใช้ ในเดือนมิถุนายน 2557 โดยเปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 นี้

                  กฎระเบียบฉบับดังกล่าวจะมุ่งเน้น ไปที่การตรวจสอบคุณภาพของสุกรทุกตัว แบบ visual inspectionซึ่งเป็นวิธีลดความเสี่ยงของการกระจายของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาพบว่าการตรวจสอบแบบ  hands- on inspection ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้

                    การเปิด รับข้อ คิด เห็นของกฎระเบียบดัง กล่าวเพื่อรับฟังผลกระทบ รวมถึงส่วนได้ส่วนเสียของทุก ภาคส่วน ที่ เ กี่ ย ว ข้อง หากผู้ประกอบการมีความเห็นชอบหรือไม่อย่างไร สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ตามเว็บไซต์ในเอกสารอ้างอิง

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527