สวัสดี

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ

แชร์:
Favorite (38)

4 มิถุนายน 2556

ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ ปรับปรุงเนื้อหากฎระเบียบ 2 ฉบับ

                 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รายงานว่า หน่วยงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand : FSANZ) ได้ประกาศปรับปรุงเนื้อหาในกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร (Food Standard Code) จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. Standard 1.5.3 ว่าด้วยอาหารฉายรังสี เพิ่มรายการพืชที่อนุญาตให้ฉายรังสี 2 รายการ ได้แก่ มะเขือเทศ และพริก (Capsicum) โดยใช้มาตรฐานค่าต่าสุด/สูงสุด ของปริมาณรังสีที่ 150 เกรย์ และ 1 กิโลเกรย์ ตามลาดับ 

2. Standard 2.9.1 ว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทารก ปรับลดขีดจากัดต่าสุดของปริมาณ L-Histidine ในอาหารทารก ภายใต้หัวข้อ 22 (ผลิตภัณฑ์อาหารทารก) และหัวข้อ 32 (ผลิตภัณฑ์อาหารทารกสาหรับโภชนาการพิเศษ) จาก 12 มิลลิกรัม ต่อ

พลังงานที่ได้รับ 100 กิโลจูล เป็น 10 มิลลิกรัม ต่อ 100 กิโลจูล 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527