สวัสดี

จีนตื่นตัว การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์

แชร์:
Favorite (38)

11 กุมภาพันธ์ 2556

จีนตื่นตัว การผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ (Organic Food) โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบคือ China Organic Food Certification Center (COFCC) ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Agriculture of P.R. China) หากผ่านการตรวจสอบแล้ว สามารถแสดงฉลากว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์ได้

สินค้าที่จะต้องมีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองทางเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ ธัญพืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการในประเทศไทยมีความประสงค์จะทำการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปยังประเทศจีน จะต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ คือ China Organic Food Development Center (OFDC) ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการถาวรเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป (EU Standing Committee on Organic Farming: SCOF) ว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบทัดเทียม ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป จึงจะน้ำสินค้ามาวางจำหน่วยภายในประเทศจีนได้ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจะทำการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเพื่อให้ผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527