สวัสดี

EU แก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดของสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในสินค้าพืชและสัตว์บางชนิด

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2561

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, beer, fluopyram, fluxapyroxad, maleic hydrazide, mustard seeds powder and tefluthrin in or on certain products ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมในภาคผนวก II , III และ IV ของ Regulation (EC) No 396/2005 เพื่อกำหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ abamectin, beer, fluopyram, fluxapyroxad, maleic hydrazide, mustard seeds powder และ tefluthrin ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด ซึ่งมีผลบังคับใช้ 20 วันหลังจากการประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภาคผนวก II ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ Abamectin และ Maleic hydrazide

 

Code Number

Groups and examples of individual products

MRLs (mg/kg)

Abamectin

Maleic hydrazide

0100000

Fruit, Fresh or Frozen ; Tree nuts

 

0.2

0163020

Bananas

0.02

 

0211000

Potatoes

 

60

0212000

Tropical root and tuber vegetables

 

0.2

0213010

Beetroots

 

0.2

0213020

Carrots

 

30

0213030

Celeriacs/turnip rooted celeries

 

0.2

0213040

Horseradishes

 

0.2

0213050

Jerusalem artichokes

 

0.2

0213060

Parsnips

 

30

0213070

Parsley roots/Hamburg roots parsley

 

0.2

0213080

Radishes

 

0.2

0213090

Salsifies

 

0.2

0213100

Swedes/rutabagas

 

0.2

0213110

Turnips

 

0.2

0213990

Others

 

0.2

0220010

Garlic

 

40

0220020

Onions

 

15

0220030

Shallots

 

30

0220040

Spring onions/green onions and Welsh onions

 

0.2

0220990

Others

 

0.2

1020000

Milk

 

0.07

 

      2. ภาคผนวก III ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ Fluopyram, Fluxapyroxad และ Tefluthrin

Code Number

Groups and examples of individual products

MRLs (mg/kg)

Fluopyram

Fluxapyroxad

Tefluthrin

0110010

Grapefruits

 

0.3

 

0212000

tropical root and tuber vegetables

 

0.1

 

0213000

other root and tuber vegetables except sugar beets

 

0.3

 

0213020

Carrots

 

 

0.08

0220040

Spring onions/green onions and Welsh

onions

 

0.6

 

0241020

Cauliflowers

 

0.15

 

0241990

Others

 

0.15

 

0242010

Brussels sprouts

 

0.3

 

0242020

Head cabbages

 

0.4

 

0251000

lettuces and salad plants

 

4

 

0252000

spinaches and similar leaves

 

3

 

0252020

Purslanes

20

 

 

0255000

witloofs/Belgian endives

 

6

 

0256000

herbs and edible flowers

 

3

 

0270050

Globe artichokes

 

0,3

 

0270060

Leeks

 

0,6

 

0840010

Liquorice

 

0.3

 

0840020

Ginger

 

0.3

 

0840030

Turmeric/curcuma

 

0.3

 

0840990

Others

 

0.3

 

0900030

Chicory roots

 

0.3

 

 

       3. Beer และ Mustard seeds powder กำหนดให้เป็นสารตั้งต้นอยู่ในภาคผนวก IV ของ Regulation (EC) No 396/2005

 

ที่มา : Official Journal of the European Union. COMMISSION REGULATION (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, beer, fluopyram, fluxapyroxad, maleic hydrazide, mustard seeds powder and tefluthrin in or on certain products .https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R068 5&from=EN. สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561.

 

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527