สวัสดี

EU ประกาศระเบียบอนุมัติให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) 6 ชนิด เพิ่มเติม สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (Biocidal Product)

แชร์:
Favorite (38)

19 กรกฎาคม 2560

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้

 1. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1273 of 14 July 2017 approving active chlorine released from sodium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 2, 3, 4 and 5
 2. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1274 of 14 July 2017 approving active chlorine released from calcium hypochlorite as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3, 4 and 5
 3. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1275 of 14 July 2017 approving active chlorine released from chlorine as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2 and 5
 4. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1276 of 14 July 2017 approving peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 2, 3 and 4
 5. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1277 of 14 July 2017 approving 2-octyl-isothiazol-3(2H)-one as an active substance for use in biocidal products of product-type 8
 6. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1278 of 14 July 2017 approving 2-methylisothiazol-3(2H)-one as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 11

ระเบียบดังกล่าวว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สารออกฤทธิ์ (Active substance) กับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (Biocidal products) ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย รา วัชพืช และแมลง เพิ่มเติมจำนวน 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวกของระเบียบแต่ละฉบับ ระเบียบดังกล่าวออกตามระเบียบ Commission Delegated Regulation (EU) 1062/2014 ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินบัญชีรายชื่อของสารออกฤทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยสารออกฤทธิ์ทั้ง 6 ชนิด ข้างต้นผ่านหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในภาคผนวก V ของระเบียบ Regulation (EU) No 528/2012 โดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

ระเบียบที่

สาร Active substance

ปริมาณความบริสุทธิ์

ของสารออกฤทธิ์ต่ำสุด

ผลิตภัณฑ์

ประเภท

วันเริ่มอนุมัติให้ใช้

วันสิ้นสุด

อนุมัติให้ใช้

2017/1273

Active chlorine released from sodium hypochlorite (hereafter referred to as ‘sodium hypochlorite’)

Minimum purity of the releaser sodium hypochlorite  : aqueous solution with an active chlorine concentration ≤ 180 g/kg (i.e. ≤ 18 % w/w)

1, 2, 3, 4 และ 5

1/01/2562

31/12/2571

2017/1274

Active chlorine released from calcium hypochlorite (hereafter referred to as ‘calcium hypochlorite’)

Minimum purity of the releaser calcium hypochlorite : ≥ 655 g/kg (i.e.≥ 65.5 % w/w, equivalent to an active chlorine content of 65 % w/w)

2, 3, 4  และ 5

1/01/2562

31/12/2571

2017/1275

Active chlorine released from chlorine (hereafter referred to as ‘chlorine’)

Minimum purity of the releaser chlorine : ≥ 995 g/kg (i.e. ≥ 99.5 % w/w)

2 และ 5

1/01/2562

31/12/2571

2017/1276

Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate

The specification for peracetic acid generated in situ is based on the precursors tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate. The minimum degree of purity of tetraacetylethylenediamine is 99.0 % and the minimum degree of purity of the sodium percarbonate is 85.1 %

2, 3 และ 4

1/01/2562

31/12/2571

2017/1277

2-octyl-isothiazol-3(2H)-one

960 g/kg w/w

8

1/01/2562

31/12/2570

2017/1278

2-methylisothiazol-3(2H)-one

950 g/kg

11

1/01/2562

31/12/2571

หมายเหตุ :

 1. ผลิตภัณฑ์ประเภท 1 : ใช้สำหรับสุขอนามัยของมนุษย์
 2. ผลิตภัณฑ์ประเภท 2 : ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคของพื้นผิววัสดุอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ซึ่งไม่ใช้สำหรับสัมผัสโดยตรงกับอาหารหรืออาหารสัตว์
 3. ผลิตภัณฑ์ประเภท 3 : ใช้สำหรับสุขอนามัยของสัตว์
 4. ผลิตภัณฑ์ประเภท 4 : ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ภาชนะ ภาชนะที่ใช้ในการบริโภค พื้นผิวหรือท่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่งการจัดเก็บหรือการบริโภคอาหารหรืออาหาร (รวมทั้งน้ำดื่ม) สำหรับมนุษย์และสัตว์
 5. ผลิตภัณฑ์ประเภท 5 : ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มทั้งมนุษย์และสัตว์
 6. ผลิตภัณฑ์ประเภท 8 : ใช้สำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากไม้โดยการควบคุมสิ่งมีชีวิตที่ทำลายไม้หรือทำลายป่ารวมทั้งแมลง ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีทั้งผลิตภัณฑ์ป้องกันและรักษา
 7. ผลิตภัณฑ์ประเภท 11 : ใช้สำหรับการเก็บรักษาน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ใช้ในระบบทำความเย็นและเพื่อควบคุมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย เช่น จุลินทรีย์ สาหร่าย และหอย ยกเว้น การใช้ฆ่าเชื้อในน้ำดื่มหรือน้ำสำหรับสระว่ายน้ำ

ที่มา :

 1. European chemical agency. Product-types. https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/product-types. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560.
 2. Official Journal of the European Union. http://eur-lex.europa.eu/homepage.html. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม  2560.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527