สวัสดี

MFDS สาธารณรัฐเกาหลีปรับการกำหนด ค่า MRLs ตามระบบ Positive list

แชร์:
Favorite (38)

19 ตุลาคม 2559

กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของสาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้ประกาศปรับรูปแบบการกำหนดค่าปริมาณสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits : MRLs) โดยมีการนำระบบ Positive list มาบังคับใช้ หากรายการสารเคมีทางการเกษตรใดที่ไม่ได้กำหนดค่าปริมาณ MRLs ไว้ จะมีค่า MRLs ≤ 0.01 ppm ทั้งหมด (Uniform limit) ซึ่งมาตฐานดังกล่าวสำหรับพืชในกลุ่ม Tree Nuts and Oilseeds (Notice 14.7) และ Tropical Fruit (Notice Exp. 15.6) ส่วนสินค้าเกษตรอื่น ๆ ทั้งหมด (Notice 16.6) จะปรับรูปแบบการกำหนดค่า MRLs ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561

หมวดหลัก

หมวดย่อย

สินค้า

Tree Nuts and Oilseeds

Peanut and Tree Nuts

Chestnut, Walnut, Gingko nut, Pine nut, Peanut, Almond, Pecan, Cashews, Hazelnut, Macadamia, Pistachio, Acorn etc.

Oilseeds

Sesame, Cotton Seeds, Sunflower, Canola seeds, Palm, Olive Safflower etc.

Seeds for beverages and sweets

Coffee beans, Cacao beans, Cola nuts, Guarana

Fruit

Tropical Fruit

Banana, Pineapple, Kiwifruit, Avocado, Papaya, Mango, Guava, Coconut, Lychee, Passion fruit, Durian, Mangosteen etc.

ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าไปยังสาธารณรัฐเกาหลีควรรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงค่ามาตรฐานดังกล่าว เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticides) และยาสัตว์ตกค้าง (Veterinary Drugs) ของสาธารณรัฐเกาหลีได้ที่ http://www.foodnara.go.kr/residue/main.do 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527