สวัสดี

ทั้งหมด 43 ฉบับ

...

เผยแพร่ 3 ก.พ. 2566

จีน

เพิ่มเติม มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร 41 สาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 ม.ค. 2566

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 21 ธันวาคม2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ธ.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 22 พฤศจิกายน 2566)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ก.ค. 2565

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวกของระเบียบ 2018/1882 เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำและรายชื่อสายพันธุ์และกลุ่มของสายพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่กระจายของโรค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 6 พ.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร(ปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 9 มี.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ์ 2565)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ม.ค. 2565

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ย. 2564

สหภาพยุโรป

ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticides MRLs) ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ต.ค. 2564

ออสเตรเลีย

ปรับปรุง Schedule 20 ของมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ก.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/127 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารสูตรสำหรับทารกและสูตรต่อเนื่อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ก.ค. 2564

ไต้หวัน

มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.ค. 2564

สหภาพยุโรป

แก้ไขระเบียบ Regulation 2016/128 สำหรับข้อกำหนดสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อชดเชยความต้องการสารอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2564

ญี่ปุ่น

ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร ปี2564

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563

สหภาพยุโรป

แก้ไข Regulation 369/2005 ที่กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Chlorpyriphos และ Chlorpyriphos-methyl ในสินค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

ออสเตรเลีย

มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2563)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ค. 2563

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 เม.ย. 2563

จีน

มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

ออสเตรเลีย

มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

สหภาพยุโรป

ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2558

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

โคเด็กซ์

ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

เวียดนาม

ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

ข้อกำหนดการใช้ยารักษาโรคสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.พ. 2556

สหภาพยุโรป

แก้ไขภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 396/2005 สำหรับการกำหนดค่า Maximum residue levels ของสารเคมีบางชนิดในสินค้าเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

ไต้หวัน

มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

สหภาพยุโรป

EU: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

ญี่ปุ่น

ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

ญี่ปุ่น

กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

สหภาพยุโรป

EU : ปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์บางรายการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องสารเคมีตกค้างและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - มาตรฐานขีดจำกัดของยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการใช้ยาสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

โคเด็กซ์

ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527