สวัสดี

ทั้งหมด 112 ฉบับ

...

เผยแพร่ 10 ม.ค. 2565

อินเดีย

ประกาศแก้ไข sub-regulation 5(3)(b) ของ Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 ว่าด้วยการแสดงฉลากโภชนาการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 25 มี.ค. 2565

ไต้หวัน

ประกาศยกเลิกวิธีการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารชนิดสารให้ความหวาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

ญี่ปุ่น

รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

ออสเตรเลีย

การควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

ข้อกำหนดการแสดงสินค้าขาเข้าของศุลกากร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

การกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าส่งออก/นำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

แนวทางด้านความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 234 (พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันปาล์ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 238 ( พศ.2544 ) เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 240 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 245 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 249 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 250 ( พ.ศ.2545 ) เรื่อง มาตรฐานกุ้งและกุ้งแปรรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 239 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193 ) พ.ศ.2543

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 241 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ( ฉบับที่ 2 )

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระเทียม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 243 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 235 (พศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 236 (พศ.2544 ) เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 244 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 246 ( พ.ศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217 ) พ.ศ. 2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 247 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ( ฉบับที่ 2 )

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 248 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ( ฉบับที่ 2 )

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับหัวมันสำปะหลัง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

ให้โรงสีข้าวซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตวันละ 25 ตันขึ้นไปมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

ไทย

การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 162 พ.ศ.2538

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 232 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2522 )

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 231 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 230 (พ .ศ. 2544 ) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 10 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 233 ( พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 23 ( พ.ศ.2522 ) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลากสำหรับน้ำมันถั่วลิสง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 221 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดประเภทอาหารที่ต้องแสดงเลขสารบบอาหารที่ฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 222 (พ.ศ.2544) เรื่อง ไอศกรีม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 223 (พ.ศ.2544) เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 224 (พ.ศ.2544 ) เรื่อง ขนมปัง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 227 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 228 (พ.ศ.2544) เรื่อง หมากฝรั่งและลูกอม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 225 (พ.ศ.2544) เรื่อง น้ำเกลือปรุงอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 7 ก.ย. 2550

ไทย

ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2544) เรื่อง เนยใสหรือกรี (Ghee)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 220 (พ.ศ. 2544) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2544) เรื่อง 2 (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 218 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดนมโคเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและวิธีการผลิต (ฉบับที่ 3)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 217 (พ.ศ.2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 215) พ.ศ.2544

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 216 (พ.ศ. 2544) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 192 (พ.ศ. 2543)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 215 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 214 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 213 (พ.ศ. 2543) เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 212 (พ.ศ. 2543) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 211 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำผึ้ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 210 (พ.ศ. 2543) เรื่อง อาหารกึ่งสำเร็จรูป

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 209 (พ.ศ. 2543) เรื่อง เนยแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 208 (พ.ศ.2543) เรื่อง ครีม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 207 (พ.ศ.2543) เรื่อง เนยเทียม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำมันเนย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 205 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำมันและไขมัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำส้มสายชู

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 203 (พ.ศ. 2543) เรื่อง น้ำปลา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2543) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 201 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสบางชนิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 200 (พ.ศ.2543) เรื่อง ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 199 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 198 (พ.ศ.2543) เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 197 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กาแฟ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 196 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ชา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 195 (พ.ศ.2543) เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 194 (พ.ศ.2543) เรื่อง ฉลาก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 193 (พ.ศ.2543) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 191 (พ.ศ.2543) เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 189) พ.ศ.2542

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 184 (พ.ศ.2542) เรื่อง น้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 179 (พ.ศ.2540) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 174 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2539) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 169 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 168 (พ.ศ. 2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากอาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 167 (พ.ศ.2538) เรื่อง การขยายระยะเวลาการใช้ฉลากนมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลง สูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 163 (พ.ศ.2538) เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 154 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 153 (พ.ศ.2537) เรื่อง เกลือบริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 151 (พ.ศ.2536) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 150 (พ.ศ. 2536) เรื่อง ข้าวเติมวิตามิน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532) เรื่อง อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 119 (พ.ศ.2532) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 116 (พ.ศ.2531) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 113 (พ.ศ.2531) เรื่อง โซเดียมซัยคลาเมตและอาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 103 (พ.ศ.2529) เรื่อง กำหนดกรรมวิธีการผลิตอาหารซึ่งมีการใช้กรรมวิธีการฉายรังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีกัมมันตรังสี

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) เรื่อง การแสดงฉลากของวุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี่

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 99 (พ.ศ.2529) เรื่อง นมเปรี้ยว (ฉบับที่ 2)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2525) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 57 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 56 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำมันปาล์ม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2524) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2523) เรื่อง นมเปรี้ยว

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2523) เรื่อง แป้งข้าวกล้อง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 38 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดน้ำมันถั่วลิสงเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน วิธีการผลิต และฉลาก สำหรับน้ำมันถั่วลิสง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ก.ย. 2548

ไทย

ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2522) เรื่อง กำหนดสีผสมอาหารเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน การใช้

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527