สวัสดี

ทั้งหมด 73 ฉบับ

...

เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

รัสเซีย

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

กัมพูชา

วิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายศุลกากร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายการผลิตปศุสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายการประมง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายการเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

กฎหมายปุ๋ย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฎหมายความปลอดภัยอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เวียดนาม

กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

กฎหมายประมงทะเล

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

เมียนมาร์

กฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

สปป. ลาว

กฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

ญี่ปุ่น

รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ก.พ. 2553

ญี่ปุ่น

คู่มือการควบคุมสุขอนามัยอาหารแปรรูปนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ม.ค. 2553

สหภาพยุโรป

EU: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 ต.ค. 2552

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การตรวจสอบอาหารนำเข้าด้วยระดับความเสี่ยงทางสุขอนามัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2552

จีน

CH: กฎหมายอาหารปลอดภัย

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 30 พ.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

GCC : กฎระเบียบด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานและผู้ผลิตอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:ข้อกำหนดในการเชือดสัตว์ตามกฎหมายอิสลาม

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

มาเลเซีย

MY:การนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกหรือซากรวมถึงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

สหภาพยุโรป

EU: สวัสดิภาพสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549

อังกฤษ

UK : สุขอนามัยของสินค้าอาหาร (Food Hygiene Regulation 2005)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

ญี่ปุ่น

ระบบการรับรองก่อนส่งออก (Pre-Certification System)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 พ.ย. 2548

สหภาพยุโรป

การปรับเปลี่ยนกฏระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปภายใต้ White Paper on Food Safety

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการนำเข้า (Prior Notice of Imported Food Shipments Under Bioterrorism Act)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบว่าด้วยการกักกันสินค้าโดยฝ่ายบริหาร (Administrative Detention under Bioterrorism Act)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูล(Establishment and Maintenance of Record under Bioterrorism)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

สหรัฐอเมริกา

ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร(Registration of Food Facilities under Bioterrorism Act)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ตัวอย่างสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการ-ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลีใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_กฎหมายฉบับย่อของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางการค้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_วิธีตรวจสอบปริมาณลิปิด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_วิธีตรวจสอบปริมาณโปรตีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_วิธีตรวจสอบปริมาณเถ้าทั้งหมด

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ประมวลกฎหมายอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_ข้อกำหนดและมาตรฐานการนำเข้าอาหารและสินค้าทางเกษตร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

เกาหลีใต้

KR_กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและขั้นตอนการนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอัฟริกาใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

สหภาพยุโรป

EU_มาตรฐาน BRC

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารประเทศอัฟริกาใต้

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

แอฟริกาใต้

ZA_กฎระเบียบเรื่องสุขอนามัยอาหาร(HACCP)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2547

ญี่ปุ่น

กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU : สวัสดิภาพสัตว์

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU : การสุ่มตัวอย่าง

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

สหภาพยุโรป

EU: Horizental regulation

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

ญี่ปุ่น

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของญี่ปุ่น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: CNCA

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: SACS

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: AQSIQ

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: วิธีการทดสอบตะกั่ว เถ้า และความชื้น

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: ปริมาณสารตกค้างในอาหารที่อนุญาต

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: Method for Food Hygienic Analysis

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China:คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 2

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 1

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: กฎระเบียบด้าน GMOs ของจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกฉบับแก้ไข (2002)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China:พัฒนาการระบบควบคุมตรวจสอบการนำเข้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: การปฏิรูปองค์กรควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคของจีน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

จีน

China: ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

ไต้หวัน

TW - กฎระเบียบการนำเข้าอาหารของไต้หวัน

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในฮ่องกง(Food Business Regulation)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-กฎระเบียบการนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

ฮ่องกง

HK-หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมอาหารนำเข้า

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:การยอมรับอายุการเก็บรักษาอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:กฎเกณฑ์เรื่องสุขอนามัยอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

UAE:หน่วยงานควบคุมด้านอาหารและกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าอาหาร

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สหรัฐอเมริกา

สรุปกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้าสหรัฐอเมริกา

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG:ข้อกำหนดด้านอาหาร(Food Regulations (RG1) 1990 Edition)

สรุปสาระสำคัญ

...

เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

สิงคโปร์

SG:บัญชีแนบท้าย(Food Regulations Schedule)1990 Edition

สรุปสาระสำคัญ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527