สวัสดี

Area based Industry

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “สระบุรี”

กันยายน 2564

รายละเอียด :

สระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 3,576 ตารางกิโลเมตร หรือ 2.235 ล้านไร่ มากเป็นอันดับที่ 56 จาก 77 จังหวัด มีประชากร 643,828 คน อันดับที่ 40 ของประเทศ สัดส่วน 0.97% ของประชากรประเทศ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 973 หมู่บ้าน ซึ่งเขตการปกครอง 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง อำเภอบ้านหมอ อำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี (GPP) มีมูลค่า 255,627 ล้านบาท (ปี 2562) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 1.6 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 336,393 บาทต่อปี เป็นอันดับที่ 10 ของประเทศ โดยองค์ประกอบของรายได้จังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด มูลค่า 172,032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.3 ที่สำคัญได้แก่ สาขาเหมืองแร่ และการย่อยหิน รองลงมาเป็นภาคบริการ มูลค่า 70,226 ล้านบาท ร้อยละ 27.5 ที่สำคัญได้แก่ สาขาค้าปลีกค้าส่ง และขนส่งและคลังสินค้า ส่วนภาคการเกษตรมีสัดส่วนน้อยที่สุดร้อยละ 5.2 มูลค่า13,368 ล้านบาท

จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรม 762,177 ไร่ (34.1% ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 326,202 ไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 47,750 ไร่ พืชไร่/พืชผัก/ไม้ดอก 387,744 ไร่ และเกษตรอื่นๆ 482 ไร่ โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 196,518 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,759,764 ไร่ จังหวัดสระบุรีมีครัวเรือนเกษตรกร 32,653 ครัวเรือน และมีแรงงานภาคเกษตรกร 45,063 คน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563) 

จังหวัดสระบุรีมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,423 โรง จำนวนคนงาน 140,000 คน เงินลงทุนรวม 1,200,000 ล้านบาท เมื่อพิจารณาถึงจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท จะเห็นได้ว่า โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ร้อยละ 21.2 เป็นอุตสาหกรรมอโลหะ รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมขนส่ง ซึ่งมีประมาณร้อยละ 12.0, 9.6, 9.2 และ 7.5 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ตามลำดับ

จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) ในปัจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการประกอบอุตสาหกรรม 3 แห่ง ได้แก่

  1. นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (อ.หนองแค) มีเนื้อที่ 2,044 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 5 แห่ง ประเภทของอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น โรงงานผลิตกระเบื้อง โรงงานผลิตเซรามิคส์
  2. นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (อ.แก่งคอย) มีเนื้อที่ 2,600 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 1 แห่ง ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นใยไม้อัด ND ความหนาแน่นปานกลาง
  3. เขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย (อ.หนองแค) โดยการจัดการของ บริษัท เอส ไอ แอล ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด มีเนื้อที่ 3,500 ไร่ มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินกิจการ 30 แห่ง อยู่ระหว่าง การก่อสร้าง 4 แห่ง

.....

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527