แก้ไขข้อเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากอาหารอินทรีย์

สหภาพยุโรป

บังคับใช้ วันที่บังคับใช้ 1 มกราคม พ.ศ. 2559


รายละเอียดโดยสรุป


สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกกฎระเบียบควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นครั้งแรกในปี 2534 คือ 
Regulation (EEC) No 2092/91 ต่อมาในปี 2550 EU ได้ปฏิรูปกฎระเบียบครั้งใหญ่โดยออก Regulation
(EC) 834/2007 และ Regulation 889/2008 เพื่อปรับปรุงระเบียบควบคุมการผลิตและการแสดงฉลากสินค้า
อินทรีย์ให้มีความชัดเจน ง่ายขึ้น และสามารถตอบสนองประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ดังนี้
1. กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิต (Production rules)
 ยกเลิกข้อยกเว้นต่างๆ (Exceptional rules) เพื่อให้กฎระเบียบสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของ EU
มีความแข็งแกร่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น นอกจากจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น 
(เช่น ภัยธรรมชาติ) จึงจะยอมให้มีข้อยกเว้นได้ เพื่อรักษาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
ด าเนินต่อไปหรือเริ่ม ต้นใหม่ได้
 การท าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับที่ก าหนดไว้ตลอดทุกขั้นตอนและ
ยกเลิกการนับระยะเวลาปรับเปลี่ยน (Conversion period) เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบ
ย้อนหลัง

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ