MARKET&TREND

ผลสำรวจแนวโน้มสุขภาพในประเทศไทย

ผลสำรวจแนวโน้มสุขภาพในประเทศไทย หรือ Thailand Health & Well Being Trend ล่าสุดเผยพฤติกรรมสุขภาพคนไทยพบว่า 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินว่าตนเองมีความรู้ดีเกี่ยวกับสุขภาพ ...