RESEARCH & ARTICLES

ไฟโตเสตอรอล (Phytosterol) คือองค์ประกอบตามธรรมชาติของพืชที่ใช้ในการสร้างเซลเมมเบรน มีอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก มีในผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว น้ำมันพืช ธัญพืช

อ่านต่อ

เวย์ (Whey) คือส่วนของเหลวที่แยกออกมาหลังจากตกตะกอนน้ำนมและแยกเอาโปรตีนเคซีนออกไปในกระบวนการผลิตเนยแข็ง

อ่านต่อ

Oil derived from marine micro-algae Schizochytrium sp. (American Type Culture Collection (ATCC) PTA-9695)

อ่านต่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการคำนึงถึงเรื่องสุขภาพจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ