ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์

จีน

บังคับใช้ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2548


หน่วยงาน The State General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) ในประเทศจีนประกาศกฤษฎีกา เรื่องข้อกำหนดสำหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์ (AQSIQ 2004 Decree 67 Administrative Measures for Certification of Organic products) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการให้การรับรองของรัฐบาลในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการติดฉลากสินค้าอินทรีย์ในประเทศ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวนี้ได้รวมถึงการนำเข้า
สินค้าอินทรีย์ การดำเนินการของหน่วยงานเพื่อให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ที่ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 หลักการทั่วไป


มาตรา 1 ระเบียบ Regulations of the PRC on Certification and Accreditation และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ได้วางกฎเกณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการค้าสำหรับสินค้าอินทรีย์รวมถึงข้อกำหนดเพื่อการรับรองสินค้า การปรับปรุงคุณภาพ ขั้นตอนในการบริหารจัดการ และการคุ้มครองด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

มาตรา 2 สินค้าอินทรีย์ที่กล่าวถึงในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์และใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยวิธีการผลิต การแปรรูป และการตลาด ทั้งนี้การรับรองสินค้าอินทรีย์ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองและมีขั้นตอนสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการขอรับรองดังกล่าว

มาตรา 3 การรับรองการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดใดๆ ก็ตามของสินค้าอินทรีย์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการก่อการร้ายของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง แก้ไขข้อกำหดแแะเงื่อนไขกำหนดการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 344/2011 of 8 .

อ่านต่อ