กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์

สหภาพยุโรป

บังคับใช้ วันที่ 1 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2552


ความเป็นมา
สหภาพยุโรปออกระเบียบ Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labeling and control เรื่อง ก าหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ Regulation 834/2007 สำหรับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ Regulation 834/2007 ของประเทศสมาชิกให้มีมาตรฐานเดียวกัน และไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อสินค้าจากประเทศในประชาคมและจากประเทศที่สาม โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. รายการสินค้าที่ยกเว้นไม่บังคับใช้ตามระเบียบนี้ ได้แก่
1.1. สัตว์นำจากการเพาะเลี้ยง (aquaculture)
1.2. สาหร่ายทะเล (seaweed)
1.3. ปศุสัตว์ (livestock) นอกเหนือจากที่ระบุใน มาตราที่ 7
1.4. ยีสต์ใช้เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ (yeasts used as food or feed)

2. กำหนดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อกำหนดในการผลิตพืช (plant production) ได้แก่

- การจัดการเรื่องดินและปุ๋ยเคมี
- การจัดการเรื่องแมลงศัตรูพืช เชื้อโรค และวัชพืช
- ห้ามใช้ระบบเพาะปลูกแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponic production is prohibited)
- ข้อบังคับเฉพาะในการปลูกเห็ด (mushroom)
2.2 ข้อกำหนดในการเลี้ยงปศุสัตว์ (livestock production) ครอบคลุมสัตว์ประเภท โค กระบือ รวมทั้ง bubalus, bison สัตว์กีบเท้าเดี่ยว (ม้า ลา) สุกร แกะ แพะ สัตว์ปีก และผึ้ง ได้แก่

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง แก้ไขข้อกำหดแแะเงื่อนไขกำหนดการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 344/2011 of 8 .

อ่านต่อ