มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป

ญี่ปุ่น

บังคับใช้ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2548


วัตถุประสงค์

มาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดคำจำกัดความและหลักเกณฑ์วิธีการผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูปหลักการการผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูปหลักเกณฑ์การผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูปมีรายละเอียดดังนี้ กระบวนการผลิตอาหารอินทรีย์แปรรูปทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพจะต้องไม่ใช้วัตถุเจือปนอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ทางเคมี  และสารตั้งต้นทางเคมี และต้องเป็นไปเพื่อการถนอมหรือรักษาสภาพของพืชผลทางการเกษตรอินทรีย์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปศุสัตว์เชิงอินทรีย์  ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตและการแปรรูป  (พืชผลทางการเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปศุสัตว์เชิงอินทรีย์  ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา  3  ของประกาศกระทรวงการเกษตร  การจัดการป่าไม้  และการประมง  ฉบับที่  1605    และมาตรา  3  ของประกาศกระทรวงการเกษตร การจัดการป่าไม้ และการประมง ฉบับที่ 1608 ตามลำดับ ซึ่งต่อไปนี้หมายถึงสิ่งเดียวกัน)

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ

แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง แก้ไขข้อกำหดแแะเงื่อนไขกำหนดการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 344/2011 of 8 .

อ่านต่อ