แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์

สหภาพยุโรป

บัังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


รายละเอียดโดยสรุป


คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศระเบียบใหม่เพื่อแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 344/2011 of 8 April 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control ใน EU Official Journal L 96 Volume 54

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของระเบียบ มีดังนี้ 
1. สืบเนื่องจากระเบียบเดิมคือ Regulation 834/2007 มาตราที่ 24 กำหนดให้มีการแสดงตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์นั้น ระเบียบฉบับนี้ได้กำหนดแงื่อนไข

ดาว์นโหลด

You may be interested in this?

มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป


ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป (Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods).

อ่านต่อ

ข้อกำหนดในการรับรองสินค้าอินทรีย์


จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับกำรรับรองสินค้าอินทรีย์ (Administrative Measures for Certification of Organic Products).

อ่านต่อ

กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบสำหรับการผลิตสินค้าอินทรีย์


สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป เรื่อง กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ สำหรับการ ผลิต การติดฉลาก และกำรควบคุมสินค้าอินทรีย์ (Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC).

อ่านต่อ