งานวิจัยประเมินความเสี่ยง :
 • สภาพความเสี่ยงในอาหารกลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์

  การผลิตน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนมของไทยนั้น จากการวิจัยพบว่าชนิดอันตรายสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค คือ อันตรายจากการตกค้างของสารปฏิชีวนะ ออกซีเตตราซัยคลิน ในน้ำนมดิบ โดยมีจุดเสี่ยงที่พบคือ ขั้นตอนการรีดน้ำนมจากแม่โคที่ยังอยู่ในระยะรักษาโรค และอันตรายจากการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา อะฟลาทอกซิน M1 ในน้ำนมดิบซึ่งเป็นผลจากการเลี้ยงโคนมด้วยอาหารปนเปื้อนเชื้อรา นอกจากนั้น ยังพบอันตรายจากเชื้อ E. coli ในน้ำนมดิบ น้ำนมพาสเจอไรส์ โดยจุดเสี่ยงที่พบคือ จุดการรีดน้ำนม การผลิตและการปนเปื้อนภายหลังการผลิต


  แหล่งที่มา : โครงการวิเคราะห์ปัญหาสภาพความเสี่ยงในห่วงโซ่อาหารที่มีต่อผู้บริโภค.
  โดยคณะผู้วิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทย์ คณะเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
  และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมง, 2547
   
  ภาพประกอบ : อินเตอร์เนต
จำนวนครั้งที่อ่าน 1166 กลับสู่หน้าหลัก