วันน้ำโลก World Day for Water หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า World Water Day  ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจาก องค์การสหประชาชาติได้มีความตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจก่อให้เกิดการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต

WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/
NFI-QR-CODE