ธีระวัฒน์ธรรมนิยมและคณะ ได้ศึกษารอยเท้าน้ำของข้าวในพื้นที่ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก โดยการวิเคราะห์การเพาะปลูกข้าวทั้งนาปี และนาปรัง ปัจจุบันค่ารอยเท้าน้ำของข้าวเปลือกเฉลี่ยทั้งโลกประมาณ1,325  ลูกบาศก์เมตรต่อตัน และค่ารอยเท้าน้ำของข้าวเปลือกในประเทศไทยเฉลี่ย 1,617 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ค่ารอยเท้าน้ำของข้าวเฉลี่ยนาปีและนาปรังเท่ากับ 1,653 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน แต่ปริมาณรอยเท้าน้ำของข้าวที่ศึกษายังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรอยเท้าน้ำของโลก ดังนั้นการจะทําให้ประเทศไทยมีรอยเท้าน้ำที่มีปริมาณลดลงควรเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้ได้มากที่สุดรวมถึงการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ

WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/
NFI-QR-CODE