สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ได้นำเสนอข้อมูล Water footprint เกี่ยวกับเนื้อไก่ สรุปประเด็นได้ว่า ปัจจุบันรอยเท้าน้ำของเนื้อไก่จัดอยูในกระบวนการที่มีการใช้น้ำในปริมาณมากซึ่งรอยเท้าน้ำเฉลี่ยประมาณ 3,900 ลิตรต่อไก่ 1 กิโลกรัม สาเหตุมาจากกระบวนการล้างวัตถุดิบมีการใช้น้ำปริมาณมากดังนั้นควรมีการติดตั้งมิเตอร์น้ำ เพื่อติดตามและการประเมินการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการใช้วิธีการล้างแบบล้างย้อน (Counter-current flow) แทนระบบการไหลล้น (Overflow system)

WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/
NFI-QR-CODE