เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม

1. เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

   Food Chain

2. เป็นกลุ่มโรงงาน หรือ มีความเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอื่นในลักษณะส่งผ่านสินค้า  

   (ทั้งที่อยู่ต้นทางและปลายทาง)

3. หลักฐานการสมัครครบถ้วน

      •  สำเนา รง.4
      •  สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
      •  สำเนา ภพ.20
      •  สำเนา ใบอนุญาตผลิตอาหาร

4. มีทีมบุคลากรดำเนินงานของโครงการและเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

5. มีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งในประเทศ

6. มีการส่งออกสินค้าเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

7. โรงงานไม่เคยได้รับงบสนับสนุนจากสถาบันอาหาร ในกิจกรรมลักษณะเดียวกับที่สมัคร  

   หรือหากเคยเข้าร่วมต้องเข้าร่วมในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

8. มีหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 21,400 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   เป็นเงินค่ามัดจำการเข้าร่วมโครงการและจะคืนเงินมัดจำหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

(หมายเหตุ: กรณีที่โรงงานยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ขอสงวนในการคืนเงินค่าธรรมเนียม เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินงานโครงการในโรงงานที่มาทดแทนโรงงานที่ยกเลิก

กิจกรรมที่สำคัญ โครงการการประเมินร่องรอยการใช้น้ำWATER FOOTPRINT ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกปี 2558

WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/
NFI-QR-CODE