การจัดทำค่าอ้างอิง (Benchmark) คือ การจัดทำค่ากลางหรือค่าเฉลี่ยในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย Water footprint ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ปี 2557 นี้ ได้คัดเลือก 3 สินค้า ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ,แป้งมันสำปะหลังดิบ และข้าวโพดหวาน

 

 

 

WF Knowledge

www.industry.go.th กระทรวงอุตสาหกรรม
www.oie.go.th สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th ศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะสถาบันอาหาร
http://www.nfi.or.th/carbonfootprint/ โครงการ Carbon Footprint
http://www.greenindustry.go.th/
NFI-QR-CODE