ญี่ปุ่นประกาศแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากสาเก

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพากรของญี่ปุ่น (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานคุณภาพวิธีการผลิตและมาตรฐานการติดฉลากสาเก (sake) รวมถึงข้อกำหนดการติดฉลากบังคับ คำแนะนำ และคำต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สาเก ซึ่งการปรับปรุงระเบียบนี้จะถูกนำมาปรับใช้กับ กฎหมายภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 กรมสรรพากรของญี่ปุ่น (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกประกาศแก้ไขมาตรฐานคุณภาพวิธีการผลิตและมาตรฐานการติดฉลากสาเก (sake) รวมถึงข้อกำหนดการติดฉลากบังคับ คำแนะนำ และคำต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สาเก ซึ่งการปรับปรุงระเบียบนี้จะถูกนำมาปรับใช้กับ กฎหมายภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 โดยมีเนื้อหาการปรับแก้โดยสรุปดังนี้

  1. ยกเลิกการระบุ “วันหมดอายุ (EXD)” โดยการระบุวันหมดอายุจะไม่ถือเป็นข้อกำหนดการติดฉลากที่บังคับอีกต่อไป เนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และมีคุณสมบัติที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องระบุ “วันที่ควรบริโภคก่อน (best-by date หรือ BBE)” ซึ่งทาง IRS แนะนำให้ระบุ “วันที่ผลิต (MFD)” แทน EXD หรือ BBE  โดยเฉพาะสาเกที่มาจากคลังสินค้าทัณฑ์บน อาจระบุ “ไม่ทราบวันที่ผลิต (manufacturing date unknown)” ซึ่งหมายความว่าในประเทศดังกล่าวไม่ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการระบุวันที่ผลิตในการติดฉลาก และผู้ผลิตไม่ได้ติดฉลากวันที่ผลิตสาเก 
  2. ยกเลิกข้อกำหนดการติดฉลากที่บ่งชี้ถึง การแนะนำ/แสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีหรือได้รับรางวัล รวมถึงการระบุคำที่อาจทำให้เข้าใจผิด เช่น “ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ” หรือ “ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ” ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์สาเก เป็นต้น

 

 

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

download PDF

Related Articles

EU บรรจุ Galacto‐oligosaccharides เป็นอาหารใหม่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านโภชนาการ อาหารใหม่ และ สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens, ND...

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต              สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation ...