นิวซีแลนด์เสนอปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดศัตรูพืช

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานนิวซีแลนด์ได้ออกประกาศข้อเสนอเพื่อปรับปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels, MRLs, for Agricultural Compounds) ภายใต้มาตราที่ 405 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2557 (Food Act. 2014)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานนิวซีแลนด์ได้ออกประกาศข้อเสนอเพื่อปรับปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels, MRLs, for Agricultural Compounds) ภายใต้มาตราที่ 405 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2557 (Food Act. 2014) โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

 1. เพิ่มสารกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่ ได้แก่ Fenpyroximate, Fluensulfone, Prednisolone เป็นต้น
 2. เสนอค่า MRLs สำหรับสารใหม่ ได้แก่
  1. Fenpyroximate พบสูงสุดในผลไม้ตระกูลแอปเปิล (pome fruits) ได้ไม่เกิน 0.1 mg/kg,
  2. Fluensulfone พบสูงสุดในพืชตระกูลแครอท (carrots) ได้ไม่เกิน 0.6 mg/kg,
  3. Prednisolone พบสูงสุดในพืชตระกูลพาร์ซนิบ (parsnips) ได้ไม่เกิน 0.6 mg/kg
 3. กำหนด MRL ของสาร Fludioxonil เพิ่มเติมในมันฝรั่งที่ปริมาณ 0.01 mg/kg และปรับ MRL สำหรับ Fluopyram ในหอมหัวใหญ่ จากเดิมพบได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg เป็น 0.07 mg/kg
 4. เสนอค่า MRLs ของสาร Prednisolone สำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่
  1. พบสูงสุดในไขมันสัตว์ (cattle fat) ได้ไม่เกิน 0.004 mg/kg,
  2. พบสูงสุดในไตสัตว์ (cattle kidney) ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg,
  3. พบสูงสุดในตับสัตว์ (cattle liver) ได้ไม่เกิน 0.01 mg/kg,
  4. พบสูงสุดในเนื้อสัตว์ (cattle meat) ได้ไม่เกิน 0.004 mg/kg เป็นต้น
 5. เสนอให้เพิ่มสาร melatonin ในบัญชีลำดับที่ 3 ของรายการยาสัตว์ (veterinary medicines) ซึ่งไม่มีการกำหนด MRLs

โดยที่ค่า MRLs ทั้งหมดมาจากผลการประเมินความเสี่ยงในอาหารที่มนุษย์บริโภค และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฉบับดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ที่มา :  selerant FOOD NEWS. March 22, 2022. New Zealand Proposes to Amend Food Notice on the Maximum Residue Levels for Agricultural Compounds.
https://resources.selerant.com

download PDF

Related Articles

USDA ปรับปรุงรายชื่อสารเคมีที่อนุโลมให้ใช้ในสินค้าเกษตรอินทรีย์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่ระเบียบฉบับสุดท้าย (Final Rule) ใน Federal Register โดยเพิ่มสาร 3 ชนิด ลงในรายการสาร...

NHFPC ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบอาหาร 9 ฉบับ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee : NH...