Tasty Salt ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคจากการทานอาหารเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม

ตราผลิตภัณฑ์ :

Tasty Salt

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวคิดของผลิตภัณฑ์ :

ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียมเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคจากการทานอาหารเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูง โดยในการพัฒนาได้มีการลดขนาดของเกลือเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวและการละลาย จึงทำให้รู้สึกเค็มมากขึ้นและเร็วขึ้น

 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

1. ผลิตภัณฑ์ให้ความเค็มใกล้เคียงเกลือปรุงอาหารในท้องตลาด แต่มีปริมาณโซเดียมลดลงร้อยละ 25

2. มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ช่วยเสริมรสเค็ม เพิ่มความกลมกล่อม และกลิ่นรสให้อาหาร

3. เหมาะกับการใช้ปรุงอาหารหรือโรยปรุงแต่งรสชาติ เช่น ขนมขบเคี้ยว มันฝรั่งทอด ไก่ทอด เป็นต้น

ความเห็น :

ปัจจุบันผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอ้วน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวจึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ

ที่มา :  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  ผลิตภัณฑ์เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม. http://www.ifrpd.ku.ac.th/th/news/detail.php?id=1064. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

download PDF

Related Articles

นวัตกรรมอาหารทารก

แนวคิดที่ว่า “น้้านมแม่นั้นดีที่สุด” อาจเป็นสิ่งที่คุณแม่ยุคใหม่ยังกังวลกับการตัดสินใจหาสิ่งทดแทนที่อาจเทียบเคียงได้กับน้้านมธรรมชาติของมา...

กระบวนการผลิตสารให้ความหวานแบบใหม่ ที่ถูกกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Novel Process)

Chemocatalytic technology (กระบวนการผลิตสารให้ความหวานด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (Metal catalyst)) เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะในกระบวนการผลิตสาร...