Empure Noodle-Star 100 วัตถุดิบต้นทุนต่ำทดแทนแป้งถั่วเขียว

ชื่อผลิตภัณฑ์ :Empure Noodle-Star 100
ผู้คิดค้นและพัฒนา : ศูนย์วิจัย เอ็มส์แลนด์ เอเชีย ฟู้ด อินโนเวชั่น คอร์ป ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยวิจัยแป้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

 

 

กระบวนการผลิต :    Empure Noodle-Star 100 เป็นแป้งที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้วุ้นเส้นที่ไม่ได้ผลิตจากแป้งถั่วเขียว 100 % มีความเหนียวขึ้นและขาดได้ยาก ซึ่ง Empure Noodle-Star 100 วัตถุดิบหลักผลิตจากถั่วลันเตาสีเหลืองแล้วนำไปปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กระบวนการทางกายภาพที่ไม่ใช้สารเคมี

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :    
1. ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนแป้งถั่วเขียว
2. มีความยืดหยุ่นสูงใกล้เคียงกับคุณสมบัติของแป้งถั่วเขียว
3. สามารถขึ้นรูปเส้นได้ง่าย
4. ช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
5. สามารถนำไปใช้ผลิตวุ้นเส้นและผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยว

ความเห็น : Empure Noodle-Star 100 เป็นนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งที่ใช้แป้งถั่วลันเตาทดแทนแป้งถั่วเขียวที่มีต้นทุนสูง สามารถสร้างความได้เปรียบด้านวัตถุดิบต้นทุนต่ำที่ดี มีคุณภาพ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการแข่งขัน

ที่มา : Eureka. วิจัยนำทาง'เอ็มส์แลนด์'.  http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633442.  สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2558.

สามารถติดตามข่าวสารกับ FIC ทางสังคมออนไลน์ ได้ที่ (http://www.facebook.com/NFI.FIC)

เรียบเรียงโดย 
นางสาวสุจิตต์  ภิญโญ
ติดต่อ : sujit@nfi.or.th

download PDF

Related Articles

เครื่องล้างผัก ปลอดสารพิษ

ร้านอาหารในปัจจุบันหันมาใช้ผักปลอดสารพิษเป็นจุดขายให้กับผู้บริโภคมากขึ้น แต่อุปสรรคสำคัญที่ตามมาก็คือ ผู้ประกอบการกลับต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้...

พุดดิ้งผัก (Vegetable Pudding) สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียฟัน

ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพบว่าเมื่ออายุมากขึ้น ฟันจะมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุทำให้เคี้ยวอาหารได้ยากขึ้นจนทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหา...