รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) ผลของกรดแอซีติกที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลเค็ม
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ชนิดา ปโชติการ
ที่มา วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของกรดแอซีติกที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อปลานิลเค็ม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
กลุ่มสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
TSIC 1512
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) ปลานิล , ปลาเค็ม , กรดแอซีติก , เกลือ , อบแห้ง
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า
บทคัดย่อ

ปลานิล (Nile tilapia) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นปลาที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคเนื่องจากราคาไม่แพงและมีรสชาติดีสามารถนำมามาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทอด แกง หรือนำมาแปรรูป เป็นปลาส้ม ปลาร้า ปลาเค็ม
 การแปรรูปปลานิลเค็มทำได้โดยหมักปลานิลกับเกลือ แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง โดยปลานิลที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานต้องมีรสชาติไม่เค็มมากและไม่แห้งจนเกินไป จากลักษณะข้างต้นส่งผลให้ปลานิลเค็มเสียได้ง่ายเนื่องจากความชื้นที่สูงช่วยให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งการเก็บรักษาในภาชนะบรรจุหรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปลานิลเค็มเน่าเสียได้ง่ายเช่นกัน

การผลิตปลานิลเค็ม

• ปลานิลสด ล้างสะอาด น้ำหนักเฉลี่ย 4 กก./ตัว
• น้ำเกลือ เข้มข้น 7% (น้ำหนัก/ปริมาตร)
• กรดแอซีติก เข้มข้น 1.2% (น้ำหนัก/ปริมาตร) • ถุงพลาสติกชนิด High-density Polyethylene (HDPE)         
หนา 160 ไมครอน ขนาด 9.514 นิ้ว
• ตู้อบแห้งแบบลมร้อน (Hot-air Oven)
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0614.pdf