รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) ผลของการผสมผสานการใช้ความร้อนกับการใช้วัสดุห่อต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและคุณภาพของพริกหวาน
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : มยุรี กระจายกลาง
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : -
ที่มา วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการผสมผสานการใช้ความร้อนกับการใช้วัสดุห่อต่อการ
เกิดอาการสะท้านหนาวและคุณภาพของพริกหวาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
TSIC 1513
เทคโนโลยี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คำสำคัญ(keyword) พริกหวาน , สะท้านหนาว , วัสดุห่อหุ้ม
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้ความร้อนและวัสดุห่อหุ้มต่อการเกิดอาการสะท้านหนาว (Chilling injury, CI สังเกตจากการที่เมล็ดพริกเปลี่ยนเป็นสีดำ) และคุณภาพของพริกหวาน โดย

1. ศึกษาการเกิดอาการสะท้านหนาว ประเมินคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลพริกยักษ์ภายหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
2. ศึกษาผลของการผสมผสานการใช้ความร้อนกับวัสดุห่อต่อการเกิดอาการสะท้านหนาว  การยืดอายุการเก็บรักษา และคุณภาพของผลพริกยักษ์
ในการศึกษา จะใช้พริกยักษ์สีเขียวเข้ม ซึ่งปราศจากโรคและแมลงเข้าทำลาย มีความสม่ำเสมอในเรื่องขนาด รูปทรง ขนาด สีผิว และความสด หลังจากนั้นตัดขั้วออกเล็กน้อย จุ่มในสารละลาย 10%Clorox, 10 นาที, ผึ่งให้แห้ง แบ่งเป็นกลุ่ม 5-10 ผล เพื่อใช้ในการทดลองแต่ละกลุ่มการทดลอง และทำการศึกษาดังนี้

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0611.pdf