รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเสริมโปรตีนและวิตามินบี 12 จากถั่วเหลืองหมัก
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวพัชณี รัตนสมบัติ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
ที่มา วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเสริมโปรตีนและวิตามินบี 12 จากถั่วเหลืองหมัก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2545
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ / น้ำพริก
TSIC 1549
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยการใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) น้ำพริกเผา , เสริมโปรตีน , วิตามินบี12 , ถั่วเหลืองหมัก , เทมเป้
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

น้ำพริก เป็นส่วนประกอบของอาหารไทย โดยนำมาปรุงร่วมกับการปรุงอาหารประเภทต่างๆ จึงเห็นได้ว่าน้ำพริกมีความสำคัญกับชีวิตคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้บริโภคได้สนใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมบริโภคอาหารที่ทำจากพืช ผัก มากกว่าอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ ซึ่งถั่วเหลืองก็จัดเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมในการนำมาบริโภคแทนเนื้อสัตว์มากขึ้น

รูปแบบการศึกษา
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเสริมโปรตีนและวิตามินบี 12 จากถั่วเหลืองหมัก โดยทำการทดลองคัดเลือกสูตรของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเพื่อเป็นสูตรพื้นฐาน และพัฒนาสูตรดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเสริมโปรตีนและวิตามินบี 12 โดยการใช้ถั่วเหลือง หรือเทมเป้ หรือ High Vitamin B12 Tempe (HVT) ทดแทนการใช้กุ้งแห้ง ซึ่งจากการศึกษา พบว่าอัตราส่วนของกุ้งแห้งต่อถั่วเหลือง หรือ เทมเป้ หรือ High Vitamin B12 Tempe (HVT) ที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด คืออัตราส่วน 75:25 ทั้ง 3 สูตร
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0565.pdf