รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นาย มานพ ดวงใจ , นาย อนุกูล อินทะเกิด
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ประมวล ศรีกาหลง
ที่มา ปัญหาพิเศษ เรื่อง การพัฒนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพ
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์สุราและเครื่องดื่มที่ได้จากเอทิลแอลกอฮอล์
TSIC 1551
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพและการหมัก
คำสำคัญ(keyword) สุรา35 ดีกรี , กานพลู , กาแฟ , นมผงขาดมันเนย, น้ำผึ้ง
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเข้าสุราปีละหลายล้านบาท ถึงแม้ผู้บริโภคจะรู้ว่าการดื่มสุราก่อให้เกิดผลเสียหลายประการ เช่น การยับยั้งการดูดซึมวิตามินต่างๆ ในร่างกาย และอาการมึนเมาจากการดื่มสุราก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นต้น  แต่การดื่มสุราของคนไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นกว่าเดิม หรืออาจลดลงในอัตราเล็กน้อย  ดั้งนั้นจึงทำการทดลอง เติมสารอาหารลงในสุราไทย  เช่น นม น้ำผึ้ง และสมุนไพร เพื่อผู้ดื่มสุราได้รับประโยชน์บางประการจากการบริโภคและเป็นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสุราไทยได้อีกทางหนึ่ง

รูปแบบการศึกษา
จากการศึกษานำสุรา 35 ดีกรีมาใช้วัตถุดิบหลักและนำมาผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นๆ โดยคัดเลือกความเหมาะสมของวัตถุดิบ เพื่อสามารถกลบกลิ่นสุราให้ได้มากที่สุด และทำให้ง่ายต่อการบริโภค จึงได้คัดเลือกสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ กานพลู ดอกคำฝอย และ ขิง มาใช้ในการกลบกลิ่น นอกจากนี้ยังเลือกวัตถุดิบอีกชนิดคือ กาแฟ มาใช้ในการทดลอง หลังจากนั้นจึงทำการเติมนมผง และน้ำผึ้งลงไป เพื่อหาปริมาณของนมผงที่ผู้บริโภคยอมรับมากที่สุด ใช้เป็นแนวทางในการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0548.pdf