รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) ปลาดุกปรุงรสบรรจุกระป๋อง
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวพัชนี ยีเดช , นางสาวอภินันท์ กัณชัย
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : -
ที่มา โครงงานนักศึกษา เรื่อง ปลาดุกปรุงรสบรรจุกระป๋อง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม หอสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
TSIC 1512
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) ปลาดุก , กระป๋อง
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

ปลาดุกอุยเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มีผู้เพาะเลี้ยงมาก เนื่องจากเลี้ยงง่าย ใช้เวลาในการเลี้ยงสั้น     ปลาดุกอุยมีชื่อเสียงในแง่ที่มีเนื้อและรสชาติดี  มีสีเหลืองน่ารับประทานจึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ  ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านการปรุงอาหารหรือการเลือกซื้ออาหารที่บริโภคในแต่ละวัน เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ทำให้ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี  ดังนั้นในการทดลองนี้จึงได้เลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาดุกปรุงรสบรรจุกระป๋อง เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการบริโภคอาหารกระป๋องของผู้บริโภค และเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย

ทำการทดลองโดยเริ่มจากศึกษาขั้นตอนการเตรียมปลาดุกเพื่อใช้ในการทอดให้เหมาะสม  โดยนำชิ้นปลาดุกขนาด  1  และ 1.5  ซม.  มาทอดในน้ำมันที่อุณหภูมิ 180oซ, 190oซ และ 200oซ  เป็นเวลา 4 นาที  และทดสอบด้วยวิธี Hedonic scale ให้คะแนนโดยพิจารณาลักษณะที่ปรากฏ กลิ่นรส สี ความกรอบ และความชอบรวม   

หลังจากนั้นศึกษาสูตรที่เหมาะสม  โดยเตรียมจากเครื่องปรุงที่ระดับความเข้มข้น 3 ความเข้มข้น  และทดสอบด้วยวิธี Hedonic scale ให้คะแนนโดยพิจารณาลักษณะที่ปรากฏ กลิ่นรส สี ความเผ็ด และความชอบรวม
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0489.pdf