รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การใช้ประโยชน์จากปลายข้าวเพื่อผลิตโปรตีนข้าวเข้มข้น
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวกัลย์สุดา จันทร์เอม ,นายเก่งกวิน ปิ่นคำ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พอใจ ถามากร
ที่มา ปัญหาพิเศษ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากปลายข้าวเพื่อผลิตโปรตีนข้าวเข้มข้น
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
TSIC 1531
เทคโนโลยี อื่นๆ
คำสำคัญ(keyword) โปรตีนข้าวเข้มข้น , ปลายข้าวหอมมะลิ
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 2
บทคัดย่อ

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการกะเทาะเปลือกและสีข้าวจะทำโดยเครื่องจักรและได้ส่วนที่เป็นปลายข้าว 10 – 20 % การใช้ประโยชน์จากปลายข้าวที่สำคัญ เช่น การผลิตก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน และแป้งข้าวเจ้า แต่ทั้งนี้ปลายข้าวหอมมะลิซึ่งมีปริมาณอะไมโลเพกตินสูงกว่าข้าวเจ้า ไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจาก ปลายข้าวหอมมะลิมีโปรตีนสูงถึง 8.5 % และเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ นอกจากนี้ยังมีไลซีนสูง (3.69 กรัม/100กรัมโปรตีน) 
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากปลายข้าวในการผลิตโปรตีนข้าวเข้มข้น  โดยทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต  ทั้งนี้ได้กำหนดการทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่1  ศึกษาผลของความเข้มข้นของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส (Termamyl 120L) ที่ระดับต่างๆต่อการผลิตโปรตีนจากข้าว โดยนำข้าวที่บดผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เติมเอนไซม์ที่ความเข้มข้นต่างๆแล้วนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 0C ล้างส่วนที่เป็นของแข็งออกด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ จากนั้นนำของแข็งที่ได้อบที่อุณหภูมิ 50 0C จนแห้งได้โปรตีนข้าวเข้มข้น
 จากการทดลอง พบว่า ความเข้มข้นของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส (Termamyl 120L) เท่ากับ 0.4 %, 0.6 % และ 0.8 % (v/v) ไม่มีผลต่อปริมาณโปรตีนข้าวเข้มข้นที่ได้ ดังนั้น จึงเลือกเข้มข้นของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส (Termamyl 120L) ที่     0.4  % (v/v)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0461.pdf