รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การสกัดและการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ำมันเมล็ดฟักทอง
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายเกรียงศักดิ์ ภูษิต นางสาววรพรรณ ศรีเจริญชัยกุล
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม และ รศ.ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย
ที่มา ปัญหาพิเศษเรื่องการสกัดและการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ำมันเมล็ดฟักทอง
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2545
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า ไขมัน น้ำมัน จากพืชและสัตว์
TSIC 1514
เทคโนโลยี เทคนิคการบริหารจัดการอื่นๆ
คำสำคัญ(keyword) ฟักทอง , เมล็ดฟักทอง , น้ำมันพืช
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

น้ำมันและไขมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเตรียมอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานแทบทุกชนิด การใช้น้ำมันหรือไขมันในการประกอบอาหาร เช่น ใช้สำหรับทอดหรือประกอบอาหาร ทำน้ำมันสลัด และใช้ประกอบในขนมหวานในรูปของกะทิ เนย หรือน้ำมันหอมระเหยที่ใช้แต่งกลิ่นของอาหาร เป็นต้น โดยน้ำมันและไขมันพบทั่วไปในธรรมชาติและในอาหารแทบทุกชนิด แม้แต่ผักผลไม้ซึ่งมีลักษณะที่ไม่น่าจะมีน้ำมันหรือไขมันอยู่ด้วยก็ยังมีน้ำมันหรือไขมันประกอบอยู่ เช่นในมังคุดมีน้ำมันอยู่ในส่วนที่บริโภคได้ประมาณร้อยละ 1 นอกจากนั้นผลไม้และผักบางชนิดยังมีน้ำมันและไขมันในปริมาณที่ค่อนข้างสูงโดยผักผลไม้เหล่านี้สามารถนำมาสกัดน้ำมันสำหรับบริโภคได้มีหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟักทอง งา มะพร้าว

ในการวิจัยจะสกัดน้ำมันจากฟักทอง เนื่องจากฟักทองเป็นผักที่ปลูกกันมากหลายพื้นที่หลายจังหวัด ราคาถูก และมีผลผลิตออกมาตลอดทั้งปี ด้วยเหตุนี้จึงสกัดน้ำมันจากเมล็ดฟักทองเพื่อเป็นวัตถุดิบแหล่งใหม่สำหรับการผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภคในอนาคต

การวิจัยทำการสกัดน้ำมันจากเมล็ดฟักทองโดยการคัดเลือกเมล็ดฟักทองพันธุ์เบา เพราะว่ามีราคาถูกและหาซื้อง่าย นำส่วนที่เป็นเมล็ดมาใช้โดยเลือกเมล็ดฟักทองที่แก่จัดมาล้างทำความสะอาด  นำมาอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 30 นาที แล้วนำเมล็ดฟักทองที่อบแห้งแล้วมา บดให้ละเอียด จากนั้นนำมาสกัดน้ำมันด้วยตัวทำละลาย (Solvent extraction) คือ ปิโตรเลียมอีเธอร์  และเครื่อง Soxhlet ใช้เวลาในการสกัดนาน 6 ชั่วโมง จากนั้นแยกปิโตรเลียมอีเธอร์ออกจากน้ำมันโดยการระเหย แล้วคำนวณปริมาณน้ำมันที่ได้ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0391.pdf