รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) ศึกษาการทำแห้งเนื้อลูกตาลสุก
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายฐิตถิ อารมณ์เพียร นายณัฎฐพล บุญเกิดทรัพย์สิน
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
ที่มา ปัญหาพิเศษเรื่องศึกษาการทำแห้งเนื้อลูกตาลสุก
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
TSIC 1513
เทคโนโลยี เทคโนโลยีการแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) ลูกตาลสุก , การทำแห้ง
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตเหล่านั้นบางชนิดได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง แต่บางชนิดนำมาใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ลูกตาลสุกก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากเนื้อลูกตาลสุกที่ผ่านการยีแล้วจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น ซึ่งเนื้อลูกตาลสุกที่ผ่านการยีแล้วส่วนมากมักจะนำมาทำเป็นขนมตาล ไม่ได้นำมาแปรรูปเป็นอาหารชนิดอื่น โดยที่ลูกตาลสุกมีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ อีกทั้งลูกตาลเป็นผลไม้ที่หาง่ายและราคาไม่แพง

กระบวนการเตรียมเนื้อลูกตาลสุกค่อนข้างใช้เวลานาน ซึ่งในปัจจุบันการทำงานต้องแข่งขันกับเวลาทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมเนื้อลูกตาลสุกในการทำขนมตาล ทำให้เกิดการพัฒนาเนื้อลูกตาลสุกผง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมตัวเนื้อลูกตาลสุก

การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการทำแห้งและภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งเนื้อลูกตาลสุก โดยการอบแห้งเนื้อลูกตาลสุกโดยใช้วิธีการทำแห้ง 2 แบบ คือ การทำแห้งแบบถาดและการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ซึ่งการทำแห้งแบบถาดนั้นทำโดยการนำเนื้อลูกตาลสุกมาทำแห้งที่อุณหภูมิ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส อบจนเนื้อลูกตาลสุกแห้งและมีน้ำหนักคงที่ แล้วนำเนื้อลูกตาลแห้งมาบดละเอียดให้เป็นผง ส่วนการทำแห้งแบบลูกกลิ้งโดยการนำเนื้อลูกตาลสุกมาทำแห้งที่อุณหภูมิ 120 ใช้ความเร็ว 1.5 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 120 ใช้ความเร็ว 0.5 รอบต่อนาที และที่ 110 องศาเซลเซียส ใช้ความเร็ว 0.5 รอบต่อนาที

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0375.pdf