รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การศึกษาสภาวะการสกัดสีผสมอาหารจากเปลือกองุ่น
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายวิศิษฐ์ ชิตรัตน์ , นายธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพล ฟ้าภิญโญ
ที่มา โครงการพิเศษ เรื่อง การศึกษาสภาวะการสกัดสีผสมอาหารจากเปลือกองุ่น โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
TSIC 1513
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) สีผสมอาหาร , องุ่น , เปลือกองุ่น , การทำแห้งแบบพ่นฝอย ,Spray drier
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

สี เป็นปัจจัยแรกที่ดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อและยอมรับอาหารนั้นๆ เพราะสีเป็นสิ่งแรกที่กระทบประสาทสัมผัสของผู้บริโภค และแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าอาหารมีคุณภาพอย่างไรเช่น แก่หรืออ่อน เก่าหรือใหม่ ดีหรือจวนจะเน่าแล้ว จะเห็นว่าสีเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออาหาร ดังนั้นสีผสมอาหารจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการผลิตอาหาร ปัจจุบันการใช้สีผสมอาหารจากธรรมชาติมีความยุ่งยากในการเตรียม ทำให้เกิดแนวคิดในการศึกษาการผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติสำเร็จรูป

ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์และน้ำองุ่นซึ่งจะมีส่วนของเปลือกองุ่นเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ซึ่งสิ่งเหลือทิ้งเหล่านี้สามารถใช้เป็นแหล่งของสีธรรมชาติได้ เนื่องจากมีปริมาณมากเพียงพอและมีมูลค่าต่ำเพราะเป็นสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหารได้ และยังสามารถทำให้สิ่งเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถทำให้สิ่งเหลือทิ้งมีมูลค่าสูงขึ้น
ดังนั้น จึงทำการศึกษาการนำเอาเปลือกองุ่นมาทำการผลิตสีผสมอาหารจากธรรมชาติโดยใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drier)

รูปแบบการศึกษา
1. ศึกษาสภาวะการสกัดสีผสมอาหารจากเปลือกองุ่นโดยใช้สารเคมี
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสีผสมอาหารจากสารละลายที่ได้จากเปลือกองุ่นด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drier)

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0274.pdf