รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอ ลดไขมันผสมเส้นใยอาหารและสมุนไพร
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวสุภาพร พุทธโศภิษฐ์
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
ที่มา วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอ ลดไขมันผสมเส้นใยอาหารและสมุนไพร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์
TSIC 1512
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) ปลาทับทิม สมุนไพร ลดไขมัน ปลายอ เส้นใยอาหาร
ปี พ.ศ. 2546
จำนวนหน้า 4
บทคัดย่อ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปเช่น ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจาก เนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว ซึ่งมีผู้บริโภคบางกลุ่มไม่นิยมบริโภคหรือไม่สามารถบริโภคได้เนื่องจากข้อห้ามทางศาสนา จึงมีผู้ให้ความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้ออิมัลชันจากเนื้อปลา (Fish emulsion) ขึ้นมาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้แก่ ปลายอ ลูกชิ้น และซูริมิ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีปริมาณไขมันสูงถึงร้อยละ 20-40 และมีปริมาณเส้นใยอาหารต่ำ ซึ่งหากบริโภคในปริมาณมากและเป็นประจำอาจก่อให้เกิดโรคอ้วน และทำให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายอ ลดไขมันผสมเส้นใยอาหารและสมุนไพร จึงน่าจะเป็นการสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้ออีมัลชันจากเนื้อปลาและห่วงใยสุขภาพ

จากการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลายอ ลดไขมันผสมเส้นใยอาหารและสมุนไพร พบว่า อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมประกอบด้วย
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0023.pdf