รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวจันทนา จันโจมศึก นางสาวจันทร์จิรา ชุ่มจิตร, นางสาวศิริพร ชาวแกลง
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ที่มา ปัญหาพิเศษ เรื่อง การอบแห้งขมิ้นชันด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศแบบถังหมุน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2543
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
TSIC 1513
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความดันสูง
คำสำคัญ(keyword) ขมิ้นชัน, สมุนไพร, curcumin
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นเครื่องเทศปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร ใช้เป็นสีผสมอาหาร สารป้องกันการหืน ในทางการแพทย์ใช้เป็นยาลดกรด ยาขับลม ยาแก้ปวดท้อง ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการปลูกขมิ้นชันเพื่อการส่งออกมากขึ้น ดังนั้นการอบแห้งจึงเข้ามามีบทบาทในการเก็บรักษาและถนอมผลิตภัณฑ์ แต่การทำแห้งที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ การใช้ลมร้อน การใช้แผ่นให้ความร้อนหรือการใช้แสงแดด มักทำให้คุณภาพและคุณลักษณะของขมิ้นเปลี่ยนแปลงไปและเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากการใช้อุณหภูมิสูง ดังนั้นเทคโนโลยีการอบแห้งแบบไมโครเวฟที่มีถังหมุนจะทำให้น้ำในผลิตภัณฑ์ระเหยได้ที่อุณหภูมิต่ำ คุณค่าของผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกทำลาย  ส่วนถังหมุนที่อยู่ภายในจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีการเคลื่อนไหว และสามารถรับความร้อนได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะสม่ำเสมอเหมือนกันทุกส่วน

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรรมวิธีการอบแห้งโดยใช้เครื่องไมโครเวฟแบบสุญญากาศ ศึกษาปัจจัยการอบแห้งที่มีผลต่อคุณภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ในขมิ้นชัน นอกจากนี้จะมีการเปรียบเทียบปริมาณสารอกฤทธิ์ในขมิ้นชันที่ผ่านการอบแห้งด้วยวิธีการตากแดด การใช้ลมร้อน และการใช้เครื่องไมโครเวฟแบบสุญญากาศ

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0154.pdf