รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การเคลือบผิวมังคุดด้วยไคโตซาน
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นายชัยรัตน์ นันทภัทร์ นางสาวดวงพร สาระมาศ , นางสาวอนุรดี วิทยาปัญญานนท์
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
ที่มา ปัญหาพิเศษ เรื่อง การเคลือบผิวมังคุดด้วยไคโตซาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2543
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้
TSIC 1513
เทคโนโลยี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คำสำคัญ(keyword) ไคโตซาน, มังคุด, ยืดอายุการเก็บรักษา, สารเคลือบผิว
ปี พ.ศ. 2543
จำนวนหน้า 2
บทคัดย่อ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ ส่วนกลีบเลี้ยงและขั้วผลจะเหี่ยวแห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เกิดอาการเปลือกแข็ง เกิดรอยแยกระหว่างเปลือกกับเนื้อ รวมทั้งการเน่าเสียเนื่องจาก    จุลินทรีย์ การหาวิธียืดอายุการเก็บรักษาและลดการเน่าเสียจะมีความสำคัญมากต่อการขยายตลาด ปัจจุบันได้มีการศึกษาการนำสารเคลือบผิวมาใช้ในการรักษาคุณภาพของผลไม้ให้สดอยู่ได้นาน การศึกษานี้จะศึกษาวิธียืดอายุเก็บรักษาผลมังคุสดโดยใช้สารละลายไคโตซานเป็นสารเคลือบผิว

จากการศึกษาพบว่า มังคุดที่เคลือบด้วยสารละลายไคโตซานสามารถชะลอการสูญเสียน้ำหนัก ความแน่นเนื้อ การเปลี่ยนแปลงสีเปลือก อัตราการหายใจและลักษณะต่างๆ รวมทั้งการเน่าเสียได้ดีกว่ามังคุดที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วยสารละลายไคโตซาน ส่วนอุณหภูมิในการเก็บรักษาโดยเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิ 4 และ 13 องศาเซลเซียส  พบว่าอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียสเป็นระดับที่เหมาะสมในการเก็บรักษาโดยสามารถ ยืดอายุการเก็บรักษามังคุดได้นาน  30 วัน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0120.pdf