FIC Activity

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกวิสาหกิจไทยเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน WORLD EXPO 2020 DUBAI

11 มีนาคม 2563

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงาน World Expo 2020 Dubai .

29 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าดี สินค้าเด่นของไทย สำหรับจัดจำหน่าย และแจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในงาน World Expo 2020 Dubai
.

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ อาคารแสดงประเทศไทย เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “CONNECTING MIND, CREATING THE FUTURE” หรือ “เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถมีศักยภาพได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมทั้งเป็นเวทีเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไทยสู่สายตาชาวต่างชาติผ่านพื้นที่เชิงพาณิชย์ของอาคารแสดงประเทศไทย

.

อ่านต่อ

เชิญสมัครสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง"

17 พฤษภาคม 2562

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด กำหนดให้มีการสัมมนาทางวิชา เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 8-14.45 น. ณ ห้องประชุมประชุม 261103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ i-Industry

28 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์

อำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการประชาชนและลูกค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตปีงบประมาณ 2561 รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ”

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน"

26 ธันวาคม 2559

กิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน" วันที่ 19-21 มกราคม 25560 กรุงเทพฯ-พนมเปญ-เสียมเรียบ

อ่านต่อ

เชิญประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair

13 ธันวาคม 2559

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair #3 "แหล่งทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม" ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.00น. ณห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ