FIC Activity

เชิญสมัครสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง"

17 พฤษภาคม 2562

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด กำหนดให้มีการสัมมนาทางวิชา เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง" วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 8-14.45 น. ณ ห้องประชุมประชุม 261103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสมัครได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th ที่เมนูงานฝึกงานอบรม ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 25662 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ โทร 080 5050 600 หรือ 02 1601142-4 ต่อ 57,76 หรือ sivapan.ch@ss.ac.th

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ i-Industry

28 กุมภาพันธ์ 2562

วัตถุประสงค์

อำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการประชาชนและลูกค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตปีงบประมาณ 2561 รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ”

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน"

26 ธันวาคม 2559

กิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน" วันที่ 19-21 มกราคม 25560 กรุงเทพฯ-พนมเปญ-เสียมเรียบ

อ่านต่อ

เชิญประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair

13 ธันวาคม 2559

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair #3 "แหล่งทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม" ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.00น. ณห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

21 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

13 กันยายน 2559

โครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

อ่านต่อ