FIC Activity

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

12 มกราคม 2561

โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตปีงบประมาณ 2561 รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ”

เงื่อนไข
1. รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ” (ยกเว้นค่าที่พักและค่าเดินทาง)
2. สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาประชาสัมพันธ์ (วันที่ 12 ม.ค. 2561) และต้องเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
3. คุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในกลุ่มดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster ประกอบด้วย คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร
กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ
4. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้สถานประกอบการละไม่เกิน 2 ท่าน ในหลักสูตรลำดับที่ 2-4
5. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้เฉพาะสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ในหลักสูตรลำดับที่ 5
6. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้ 20 สถานประกอบการ และต้องเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 10 วันเท่านั้น ในหลักสูตรลำดับที่ 6
7. การมอบประกาศนียบัตรสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตรได้แก่ ลำดับที่ 2-5
8. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดวันที่และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อที่ :
คุณศิณีนาฐ มาศวิจิตร โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 801
โทรสาร: 0-2616-1703
อีเมล์ : sineenart@masci.or.th
คุณสุภาพร ถาริยะ โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 803
โทรสาร: 0-2616-1703
อีเมล์ : supaporn@masci.or.th

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน"

26 ธันวาคม 2559

กิจกรรม"จับคู่การค้า เจาะตลาดกัมพูชา หาลู่ทางการลงทุน" วันที่ 19-21 มกราคม 25560 กรุงเทพฯ-พนมเปญ-เสียมเรียบ

อ่านต่อ

เชิญประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair

13 ธันวาคม 2559

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair #3 "แหล่งทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม" ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 15.00น. ณห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

21 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

13 กันยายน 2559

โครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

อ่านต่อ

SIAL PARIS งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

24 สิงหาคม 2559

SIAL PARIS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FOODSERVICE PROFESSIONALS

งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่านต่อ

Certified Logistics Professional 2016 (หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหาร

23 สิงหาคม 2559

Logistics Qualification System Program (LQSP)
Certified Logistics Professional 2016
หลักสูตรประกาศนียบัตรโลจิสติกส์สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (กันยายน – พฤศจิกายน 2559)

อ่านต่อ