ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

21 พฤศจิกายน 2559

ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง(Self-Assessment) ของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

Link : http://bit.ly/2bFyofm หรือ Download File : http://goo.gl/IAE7se

**หมายเหตุ : แบบประเมินนี้ใช้เพื่อนำไปวิเคราะห์พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (Stratgic Map) แผนการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย และกำหนดแนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ซ คุณนูร์มี หรือ คุณรัชพล

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-345-1064 โทรสาร 02-345-1237 อีเมล rdi.fti@gmail.com,talent.fit@gmail.com

download PDF